هزینه تحصیل در هلند هزینه تحصیل در هلند، شامل هزینه های مختلفی میشود که در این مقاله به آن میپردازیم. هزینه مدارس و دانشگاه ها از جمله این هزینه هاست. همچنین هزینه خورد و خوراک، حمل و نقل، هزینه محل سکونت و ویزا نیز از جمله هزینه های مهم دیگر