روش تدریس در هلند

تدریس در هلند به صورت دو طرفه و با تمرکز روی دانش آموز یا دانشجو است.

کار گروهی در هلند

تحصیل در هلند روی کار گروهی و تیمی تمرکز دارد، که آشنایی با دیگر دانشجویان بین المللی را آسان می کند. بخش زیادی از درس ها شامل کار در گروه و تحلیل و حل مسائل به صورت تیمی است. بسته به رشته ی تحصیلی، دانشجو فرصت انجام کارهای عملی در دوره های کارآموزی یا فعالیت های آزمایشگاهی را نیز دارد.

فعالیت  ارتباط متقابل در کلاس

در کلاس های درس هلند، از دانشجو انتظار می رود راجع به دانشی که به او ارائه شده فکر کند و نظر خودش را درباره ی آن طرح کند. همچنین، در کلاس ها امکان پرسش سوال و انتقاد از مباحثی که استاد سخنران یا دیگر دانشجویان مطرح می کنند وجود دارد. هدف آن است که دانشجو از خلاقیت خود برای به کار بردن دانشی که در کلاس کسب می کند استفاده کند.

احترام به عقاید مختلف

روش تدریس هلندی روی احترام به نظرات شخصی و عقاید مختلف بنا شده است. این نگرش تنها به موسسات آموزشی محدود نمی شود و یک خصیصه ی ملی است. احترام به عقاید متفاوت اساس و بنای جامعه ی متنوع هلند است. تحصیل در هلند، به معنای دستیابی به ذهنی باز و روشن و آشنایی با نظرات و عقاید مختلف بین المللیست.