خدمات ویزا

 

کشورهای مختلف قوانین و مقررات  متفاوتی برای صدور ویزا دارند و طبعا مدارکی را که هر کشور برای پردازش و صدور ویزا از متقاضی درخواست میکند مربوط به آن کشور میباشد، بنابرهمین موضوع ، روند پروسه در این مرحله از پیچیدگی هایی برخوردار است که اگر متقاضیان آشنا به این بخش از کار نباشند ممکن است علیرغم داشتن پذیرش موفق یه دریافت ویزا نشوند .

مؤسسه آوید ( از طریق شرکت های همکار و وابسته خود ) ضمن اشراف کامل به الزامات مهاجرتی کشورهای مختلف، ارائه دهنده خدمات مشاوره ویزا و اقامت برای دانشحویان عزیز میباشد. تیم تخصصی ما با مشاوران مجرب در آماده سازی کلیه مدارک، درستی و دقت  آنها و همچنین شبیه سازی مصاحبه سفارت در کنار متقاضیان عزیز میباشد.

کارشناسان ما به تمام امور ویزا، فرم ها، آخرین تغییرات و خبرها در سفارتخانه های کشورهای هدف آگاهی کامل دارند و با دریافت فرم ها ، پیش نویس آنها و مشاوره در گردآوری مدارک و نوشتن کاورلتر، انگیزه نامه، گواهی عدم سوء پیشینه، نامه تمکن مالی و دریافت وقت سفارت به متقاضیان یاری میرسانند، همچنین با پیگیری و هماهنگی امور ویزا با سفارتخانه ها به نمایندگی از دانشجویان، تا مرحله صدور ویزا همراه ایشان میباشند.