مهاجرت کاری یکی دیگر از روش های مهاجرت که در مقایسه با مهاجرت تحصیلی کم هزینه تر می باشد، مهاجرت کاری و یا همان (work Permit) ‌است. در روش مهاجرت کاری، متقاضی از طریق جاب آفر (پیشنهاد کار) که از طرف کارفرمای شرکت مورد نظر به متقاضی ارائه می شود،