فرم اقامت سرمایه گذاری

فرم ارزیابی اقامت سرمایه گذاری گروه مهاجرتی آوید

"*" indicates required fields

آیا شرکتی به نام خود ثبت کرده اید؟*
آیا مدیر کسب و کار شرکت ثبت شده ای بوده اید؟*

کشور/کشورهای مورد نظر برای سرمایه گذاری*

اطلاعات تکمیلی