فرهنگ و هنر کشور مجارستان مجارستان کشوری سرسبز در مرکز قاره اروپا می باشد. مساحت این کشور 93030 کیلومتر مربع است. جمعیت این کشور 10 میلیون نفر بوده که اکثریت آن را مجارستانی ها و میزان کمی را نیز رومی ها تشکیل میدهند. زبان رسمی این کشور مجارستانی است. بزرگترین