اقتصاد کشور مجارستان کشور مجارستان، کشوری سرسبز و دشتی در قلب قاره اروپا می باشد. وقتی میخواهیم در مورد اقتصاد و شرایط اقتصادی کشوری، صحبت کنیم، می بایست بر اساس شاخص های اقتصادی، آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. از این رو برای کسب اطلاعات در حوزه اقتصاد کشور مجارستان،