مقطع کارشناسی

اکنون در هلند حدود 400 رشته ی کارشناسی کاملا به زبان انگلیسی تدریس می شوند و در بسیاری از رشته های دیگر در مباحث بسیاری از زبان انگلیسی برای تدریس استفاده می شود.

در دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه های علمی کاربردی در تعیین محتوا و ساختار برنامه های آموزشی خود اختیار زیادی دارند. این امر به معرفی برنامه های افتخاری برای دانشجویان درخشان، برنامه های عمومی و تخصصی، و برنامه های دو منظوره انجامیده است که در آن ها دانشجو می تواند برای مدتی تحصیل کند و سپس به  کار مشغول شود. بیشتر رشته های کارشناسی بر مبنای یک سال آزمایشی (Propedeuse) بنا می شوند که توسط سه سال تحصیلی دیگر ادامه می یابد.

تمرکز این رشته های روی فراهم کردن مهارت های ضروری برای دانشجو و کمک به او برای یافتن شغل مرتبط با زمینه ی تحصیلی اوست. که یعنی شما به عنوان یک دانشجو علاوه بر فعالیت های کلاسی، کار روی پروژه ها و کار گروهی، از طریق دوره های کارآموزی آموزش های عملی و کاربردی نیز دریافت خواهید کرد.

مدت زمانتعداد واحدمدرک دریافتی
4 سال240

Bachelor of [field of study]

for example Bachelor of  Engineering

4 سال240Bachelor of Science (BSc)
4 سال240Bachelor of Arts (BA)
4 سال240Bachelor of Laws (LLB)

در دانشگاه های تحقیقاتی

هدف برنامه ی دانشگاه تحقیقاتی آماده کردن دانشجو برای مطالعه و تحقیق بیشتر در کنار کاریابی و آموختن مهارت های آکادمیک و علمی است.

محتوای این رشته ها از عمومی به تخصصی متغیر است. در برخی موسسه ها دانشجو همزمان هم در مبحثی کلی و هم مبحثی تخصصی به مطالعه می پردازد. تقریبا در تمام رشته های کارشناسی شما به عنوان دانشجو موظفید برای یک دوره ی تحقیقاتی و پایان نامه ی کارشناسی آماده شوید.

مدت زمانتعداد واحدمدرک دریافتی
3 سال180Bachelor of Science (BSc)
3 سال180Bachelor of Arts (BA)
3 سال180Bachelor of Laws (LLB)