دانشگاه های هلند در لیست جهانیه بهترین دانشکاه های دنیا قرار دارند. در این بخش  به اسامیه برخی از دانشگاه های مورد تایید وزرات علوم  اشاره شده است . برای اطلاعات بیشتر به قسمت دانشگاه ها مراجعه فرمایید.

 1. Delft university of Technology
 2. Eindhoven university of Technology
 3. Erasmus University Rotterdam
 4. Leiden
 5. Maastricht university (universiteit Maastricht)
 6. Radbound University Nijmegen
 7. Tilburg university
 8. University of Amsterdam (Universiteit Van Amsterdam)
 9. University of Groningen
 10. University of Twente
 11. Utrecht university
 12. Vrije Universiteit Amsterdam (Free university Amsterdam)
 13. Wageningen University