آب و هوای ایتالیا

یکی از مهمترین موارد قابل توجه در رابطه با ایتالیا  را می توان آب و هوا دانست که باید گفت: ایتالیا تشکیل شده از چندین بخش که هر یک از این بخش ها آب و هوای مختص به خود را دارند و به دلیل تنوع آب و هوایی بسیاری که در این کشور وجود دارد نمی توان آب و هوای دقیقی برای کلیه قسمت های ایتالیا ذکر نمود. اما در حالت کلی آب و هوای ایتالیا مدیترانه ای بوده و تقریبا در تمامی فصول بیشتر بخش های آن از شرایط اقلیمی گرم برخوردار هستند..

این کشور نیز مانند ایران از چهار فصل تشکیل شده اما تفاوت آب و هوایی فصول آن مانند ایران نبوده و معمولا تفاوت کمتری در آب و هوای فصول ایتالیا شاهد هستیم. یکی از دلایلی که سبب تفاوت آب و هوایی این کشور شده را می توان زیاد بودن طول عمودی کشور دانست چرا که بخش های جنوبی ایتالیا با بخش های شمالی آن آب و هوای بسیار متفاوتی دارند و مناطق جنوبی آن در حالت کلی گرمتر از مناطق شمالی آن هستند.